kvaliteta i sigurnost

01

Dobra praksa smjernica je za poštivanje propisa, standarda i zahtjeva potrošača. Zato je kvaliteta naš imperativ: sustavno provjeravamo i unapređujemo poslovanje i proizvodnju, a naši se zaposlenici kontinuirano stručno usavršavaju. Usklađenim aktivnostima postižemo učinkovitost i sigurnu primjenu svakog Belupovog proizvoda.

aktivnosti

osiguranje kvalitete glavni je zadatak svih zaposlenika Belupa

čuvajmo zdravlje

Kvaliteta proizvoda i usluga prioritet je kompanije i rezultat je kontinuiranog unapređivanja kvalitete poslovnih procesa u kojima sudjeluju svi naši zaposlenici, a sve sa ciljem dobrobiti i sigurnosti pacijenta. Zadovoljstvo zaposlenih postižemo promicanjem osobnog i stručnog razvoja, te kontinuiranom izobrazbom zaposlenika.

Kompanija brine za zdravlje svojih zaposlenika, osigurava sigurne uvjete rada, što se odražava visokom lojalnošću zaposlenih i osjećajem pripadnosti kompaniji. Čuvajmo zdravlje zajedno, temeljna je odrednica naše misije. Stoga Belupo aktivno sudjeluje u javnozdravstvenim kampanjama i edukacijama o unapređenju i čuvanju zdravlja.

osiguranje

Osigurati zahtijevanu kvalitetu proizvoda i usluga Belupa prioritet je kompanije i svih njenih zaposlenika, od trenutka odabira proizvoda za uvođenje u portfelj pa kroz cijeli životni ciklus proizvoda., GXP praksa (Dobra proizvođačka praksa, dobra distribucijska praksa, dobra klinička praksa) kao međunarodna smjernica, osnova je upravljanja kvalitetom svih naših poslovnih procesa, čime se osigurava vrhunska kakvoća, djelotvornost i sigurnost primjene Belupovih lijekova. U Belupu je kvaliteta sastavni dio svakodnevnog poslovanja, dio naše poslovne strategije i poslovne politike. Sustav upravljanja kvalitetom dizajniran je tako da jača transparentnost, poboljšava interne procese i efikasnost kompanije, čime se jamči usklađenost s nacionalnim i međunarodnim zakonskim propisima, standardima i smjernicama te tako opravdava očekivanja naših kupaca, partnera i regulatornih tijela. Sustav upravljanja kvalitetom redovno je nadziran kroz interne nadzore kao i kroz inspekcije vanjskih certificiranih inspektora regulatornih tijela te poslovnih partnera. Aktivnosti na unapređenju kvalitete u svim našim poslovnim procesima stalna su zadaća Uprave i svih zaposlenika kompanije. U okviru principa održivog razvoja, a bez kompromitiranja kvalitete proizvoda Belupo teži da uz zadovoljavanje vlastitih interesa vodi brigu i o zaštiti ljudskih i prirodnih resursa potrebnih generacijama koje dolaze. Mi brinemo o sebi i o drugima.

kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete je kao sastavni dio Belupa nezavisna u svom radu. Obuhvaća kontrolu kvalitete svih ulaznih sirovina i ambalaže, praćenje uvjeta u proizvodnji i kompletnu analizu svih gotovih proizvoda. Kontrola kvalitete ima ključnu ulogu u donošenju odluka koje se odnose na kvalitetu proizvoda. Analize provodi kvalificirano i educirano osoblje u suvremeno opremljenim laboratorijima, uređenim i organiziranim prema zahtjevima DPP-a (dobre proizvođačke prakse). Visokosofisticirana, moderna oprema, selektivne tehnike rada te stručno osoblje rezultiraju preciznim i ispravnim rezultatima analiza. Sustavom praćenja i nadzorom higijene radnih prostora, opreme i ljudi, kao i higijenskim mjerama sprječava se mogućnost mikrobiološke kontaminacije proizvoda u svim fazama proizvodnje. Svaka serija gotovog proizvoda kontrolira se prema propisanim zahtjevima odobrenim od ovlaštenih regulatornih tijela, a popraćena je certifikatom kojim se jamči da je proizvedena, opremljena i analizirana u skladu sa DPP zahtjevima te postupcima navedenim u registracijskoj dokumentaciji za pojedini lijek.

Nagrade i priznanja


istraživanje i razvoj

02

Proizvesti kvalitetnije, proizvoditi sigurnije, a brže postulat je kojim Belupo usavršava postojeće proizvode. Zato u svojim laboratorijima i pilot-pogonu stalno razvijamo nove proizvode koristeći znanje, najmodernije metode i strojeve, sirovine, ambalaže, upute, dokumentaciju – sve se provjerava, usklađuje i ovjerava prije primjene u proizvodnji.

izvoz

Iz vlastitih programa, proizvode se i pakiraju lijekovi po licenciji svjetski priznatih proizvođača.

kontrola kvalitete

U novom radnom okružju Belupa u Koprivnici nalaze se razvojni prostori izvedeni prema zahtjevima DLP-a (dobra laboratorijska praksa), a uključuju prostore za aktivnosti razvoja pakovnog materijala, analitike i testiranja stabilnosti te razvoja tehnologije izvedenog prema DPP-u (dobra proizvođačka praksa). S obzirom na to da je Belupo generička tvornica lijekova, potreban joj je dobro opremljen prostor i visoko educirani djelatnici koji su kontinuirano uključeni u različite tipove edukacije te u optimalnom roku mogu izraditi odgovarajući ljekoviti proizvod.

Iz vlastitih programa, proizvode se i pakiraju lijekovi po licenciji svjetski priznatih proizvođača.

„Naš je zadatak održati visoku razinu kvalitete proizvoda i usklađenosti sa regulativom i standardnom praksom u farmaceutskoj industriji."

Željka Bešvir mag.pharm

direktorica Kontrole Kvalitete

Formulacija novog lijeka počinje u formulacijskim laboratorijima gdje se priređuju uzorci koji prolaze sva potrebna testiranja, najprije u formulacijskim, a nakon toga u analitičkim laboratorijima. Osim laboratorijskih prostora imamo i pilot-pogon za krute i polukrute farmaceutske oblike koji ima kapacitet 10% od industrijskog mjerila nove tvornice krutih lijekova u Koprivnici.

U pilot-pogonu se optimizira proces i potvrđuje receptura proizvoda koji se zatim opremaju u primarnu ambalažu te podvrgavaju analitičkom testiranju i testovima stabilnosti. Da bi naši proizvodi našli siguran put do potrošača, Belupo je utemeljio visokostručan Razvojni tim koji primjenjuje najmodernije metode koje se koriste i u svijetu. Velik dio poslova realizira se u kući, a u rješavanju složenijih problema koriste se usluge uglednih domaćih i stranih institucija.


održivi razvoj

03

Održivi razvoj Grupe Podravka podrazumijeva cjelokupni raspon poslovanja kompanije i sve odnose koje ona pri tome gradi, vodeći obavezno računa o ravnoteži ekonomskih, okolišnih i društvenih ciljeva poslovanja. Izvještajem o održivom razvoju Grupe Podravka nastoji informirati i postići razumijevanje s dionicima o ekonomskim, okolišnim i društvenim utjecajima poslovanja kompanije u različitim kontekstima održivosti.

preuzmi izvještaj 2016. preuzmi izvještaj 2017. preuzmi izvještaj 2018.

ekološka strategija

04

U postojećoj proizvodnji, razvoju proizvoda i tehnologije te gradeći tvornice brinemo se o potrošnji sirovine i energenata, ograničenom ispuštanju u vode i zrak te o razvrstavanju i zbrinjavanju otpada - većinom ga kao sirovinu vraćamo u proizvodnju: čuvajući prirodne resurse skrbimo o održivom razvoju.

gospodarenje otpadom

Okoliš se najčešće onečišćuje otpadom, stoga se pravilno zbrinjavanje otpada sustavno provodi. Otpad se evidentira prema radnim cjelinama, odvaja se za recikliranje te pravilno skladišti namijenjen termičkoj obradi. Pripreme za nadzor nadležnih tijela za proizvodnju lijekova kao i testiranje strojeva za novu proizvodnju, povećale su količine tehnološkog otpada na lokaciji.

Načelom učinkovitog gospodarenja otpadom, sav otpad koji nastaje, na siguran i ekološki prihvatljiv način se zbrinjava, reciklira ili termički obrađuje.

U navedenim aktivnostima, potrošnji sirovina i energenata, prikupljanju, selektiranju i zbrinjavanju otpada te kontrolom emisija u zrak i vode, Belupo ograničava nepovoljne utjecaje na okoliš.

reciklaža

Načelom učinkovitog gospodarenja otpadom, sav otpad koji nastaje, na siguran i ekološki prihvatljiv način se zbrinjava, reciklira ili termički obrađuje.

Obrada otpada

Načelom učinkovitog gospodarenja otpadom, sav otpad koji nastaje, na siguran i ekološki prihvatljiv način se zbrinjava, reciklira ili termički obrađuje. Na Belupu je u 2022. godine evidentirano 28 vrste otpada u ukupnoj količini od oko 409 tona.

način obrade otpada na ukupnu količinu | 2022.

53%

recikliranje

42,5%

termička obrada

4,5%

deponij


sponzorstva

05

S ciljem unapređenja kvalitete života društva u kojem djeluje, Belupo iz godine u godinu sponzorstvima i donacijama podupire rad mnogobrojnih zdravstvenih, obrazovnih i kulturnih ustanova, kao i različite sportske klubove te pojedince.

zaklade

Kao farmaceutska tvrtka koja ulaže u unapređenje zdravlja ljudi, najviše Belupovih donacija usmjereno je u zdravstvene ustanove. U 2020. je godini na donacije u zdravstvo utrošeno gotovo 257.408,33 kn. Društvenu odgovornost potvrđujemo i aktivnim sudjelovanjem u sportu i to kao sponzor koprivničkog nogometnog prvoligaša NK Slaven-Belupa. Već tradicionalno Belupo, kao društveno odgovorna tvrtka svaku poslovnu godinu završava nizom humanitarnih akcija. Tako bolnički odjeli mnogih hrvatskih bolnica dobivaju nužnu medicinsku opremu. Riječ je o vrijednim donacijama kojima Belupo, kao strateški partner hrvatskog zdravstvenog sustava, pomaže onima kojima je naša pomoć najpotrebnija – bolesnima i nemoćnima. Tako je Belupo ove godine stanovnicima najugroženijih područja zahvaćenih nezapamćenim poplavama, putem hrvatskog Crvenog križa, uputio pomoć u prijeko potrebnim lijekovima.

donacije u zdravstvo | 2020.

257.408,33kn

sponzorstva i donacije