Senka Laljek

članica revizorskog odbora

članica revizorskog odbora

Nakon diplome 1991., karijeru započinje u Grupi Podravka, u Koprivnici, gdje i danas radi. Od 1991. do 1998. radi u Podravki, potom u Belupu preuzima mjesto rukovoditelja računovodstva. Od 2012. godine ponovo radi u Podravki i postaje pomoćnica direktora u sektoru Kontroling, od 1. 12. 2014. do 1. 9. 2015., imenovana je članicom Uprave Mirna d.d. zaduženom za financije. a 2015. postaje direktorica sektora Korporativnog računovodstva i poreza. U razdoblju od travnja 2016. do svibnja 2017. na poziciji direktorice vodila je i sektor Kontroling. Članicom Revizorskog odbora Belupa imenovana je 2015. godine.